TITKOS PESZACH / SECRET PESACH

Résztvevők: Böröcz András, Ember Sári, Kósa Gergely, Rácmolnár Sándor, Roskó Gábor, Roskó Beáta, Schuller Judit Flóra, Szemző Zsófia, Wechter Ákos

Peszachi kiállításaink 4. állomásán ismét új témát választottunk művészeinkkel. Ebben az évben a kiinduló pont a középkori spanyol és portugál zsidóság történetét meghatározó esemény sorozat lett, de ahogy galériánkban már megszokott, a létrejött alkotások elszakadtak az egykori történetek puszta illusztrálásától.

A 14. század végére mind gyakoribb és gyilkosságokba torkolló antiszemita zavargások, az egyház által is támogatott zsidó ellenes közhangulat a spanyol zsidókat kényszerű döntés elé állította, sokan közülük keresztény hitre tértek, hogy életüket, vagyonukat és társadalmi pozíciójukat biztonságban tudhassák. Őket hívták aztán később conversónak vagy gúnyosan marannónak; ez utóbbi egyes kutatók szerint héber-arámi eredetű szó és a látszat vagy a kényszerített jelentéssel bír, mások pedig azt állítják, hogy arab eredetű szóról van szó, ami a tiltott, képmutató és a disznó jelentésekre utal.

A marannók tehát katolikusok lettek, de valójában kettős életet éltek, hiszen túlnyomó részük otthon, a nyilvánosság szeme elől elrejtőzve továbbra is a zsidó vallás és hagyomány szabályait követte. A többségi társadalom gyanította, hogy a zsidók betérése csupán színlelt, zaklatásuk és feljelentgetésük a hatóságoknál végigkísérte a következő évszázadokat. Az ezek nyomán foganatosított kínvallatásoknak és kivégzéseknek sokan estek áldozatul, azonban a gyilkos gépezet az eretnekséget felszámolni hivatott állami inkvizíció 1478-as megalakulásával vált igazán hatékonnyá. A következő évtizedekben mintegy 20 000 eretneket küldtek máglyára, akiknek túlnyomó része szintén marannó volt.

De az 1469 óta uralkodó királyi pár, Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd nem feledkezett meg a még mindig ősi vallásukat gyakorló, katolikus hitre nem tért zsidókról sem. 1492-ben rendeletet hoztak kiűzetésükről spanyol földről, a 100 000-es tömeg pedig a szomszédos Portugáliába menekült. A marannókat övező gyűlölet itt is meghozta mérgező gyümölcsét: Lisszabonban 1506-ban kétezer erőszakkal áttérített zsidót mészároltak le azzal vádolva őket, hogy titokban megünnepelték a Peszachot.

A kiállítás május 16-ig látogatható.

We chose a new theme for our participating artists for the 4th station of our Pessach exhibitions. This year the core theme is the history of medieval Spanish and Portuguese Jewish history, but as usual in our gallery, the final works are layered than as illustrations of the stories.

Thanks to the increasing anti-Semitic riots that often ended up as murders and an anti-Jewish public mood supported by the Church, the Spanish Jews have been forced to make a decision, many of them have turned to Christian faith to be able to secure their lives, wealth and social position by the end of the 14th century. They were later called Converso or ironically marrano; according to some researchers, the latter is a Hebrew-Aramaic word and means either appearance or forced, and others claim that the word comes from Arabic, which refers to forbidden, hypocrite, or swine.

The marranos become Catholics, but in fact they lived a dual life, the vast majority of them continued to follow the rules of the Jewish religion and tradition at home, hiding from the eyes of the public. The non-Jewish population suspected that the Jew’s baptism was only pretended, for this reason their harassment and reports to the authorities were followed through centuries. Many of them have been victims of tortures and executions, and since 1478 the system became even more effective with the establishment of the state’s Inquisition. In the next decades some 20,000 heretics were sent to the fire, most of them were marranos.

The royal couple Isabella I of Castile and Ferdinand II of Aragon who ruled since 1469, did not forget about the Jews who still practice their religion and were not baptised. The year of 1492 issued a decree on the expulsion of the Jews from Spanish land, and 100,000 people fled to the neighbouring Portugal, where also suspicion and hatred surrounded them. Two thousand Jews converted by force were murdered after they been accused of secretly celebrating Pesach.