MY INNER COMPASS

Gály Katalin kiállítása

Megnyitó beszéd és koncert: Sőrés Zsolt, experimentális zeneszerző

A My Inner Compass (Az én belső iránytűm) témája a tiszta (rá)látás megőrzése, a folyamatos tájékozódás az aktuális kulturális helyzetben.

Aprojekthez kapcsolódó WalkinG / FlyinG rövidfilmek a szituációkat prezentálják, amelyekben ez a tájékozódás lejátszódik.

A My Inner Compass projektet a kis pozsonyi közösség – amelyet a 70-es évek elején a szabadság, nyitottság, a másság iránti tolerancia utáni közös vágy hozott és kötött össze – aktivitásai inspirálták. A városban / szabadban tett gyakori kóborlásaink során lezajlott beszélgetések, viták, spontán módon prezentált zenei és irodalmi performanszok az akkori Csehszlovákia normalizációs időszakának közepén a szabad létezés és gondolkodás szigetét jelentették számomra. Ezek az értékek rezonáltak bennem,  egész életemre a belső iránytűmmé váltak és a döntő lét-helyzetekben segítettek a tájékozódásban.

Gály Katalin

My Inner Compass project deals with the constant orientation as well as preservation of a clear and detached view within the current cultural situation.

The project is connected with two short films: WalkinG and FlyinG.

My Inner Compass project has been inspired by the activities of a small Bratislava community, which was being united in the beginning of the 70ties by a common longing for freedom, openness and tolerance toward otherness. To me it repressented an island of free existence and thinking amidst the so-called normalisation in the then Czechoslovakia. It included debates, or spontaneously presented poetry or music of their own creation, taking place during frequent common trips around the city and its natural environs. It was the incorporation of values, which resonated within me and became my inner compas for my whole life. It enabled me to orientate fundamentally in decisive situations I found myself in.

Katalin Gály