GRIMM 200 – TESTVÉRMESÉK / SIBLING TALES

Résztvevők: Csató Kata – Csató Máté, Egyed Anna – Egyed Péter, Christine Hohenbüchler – Irene Hohenbüchler, Kállai András – Kállai Henrik, Dunja Lazin – Igor Lazin, Molnár Ferenc – Rácmolnár Sándor, Roskó Bea – Roskó Gábor, Wëchter Ákos – Wächter Dénes


A Grimm testvéreket az először 1812-ben megjelent mesegyűjteményük, a Gyermek- és családi mesék tette híressé Némethonban, majd szerte a nagyvilágban. A 200 évvel ezelőtti esemény alkalmából emlékezünk e különleges testvérpárra.


„Viszontagságban, nélkülözésben és felkarolásban, számkivettetésben és befogadásban, sorsdöntő szellemi találkozásokban és tudományos elismerésekben bővelkedő, korai elhalálozások sorától beárnyékolt életút volt a Grimm-fivéreké – Jacob nemcsak Wilhelmet élte túl, de másik három öccsét, Carlt, Ferdinandot és Ludwigot, meg húgukat, Charlottét is, Wilhelm négy gyermekéből egy, Charlotte hat gyermekéből pedig kettő még csecsemőként meghalt; ám mindenestül páratlan volt ez a kettős pálya a maga ikercsillag tündöklésében, mert nehéz volna hamarjában, és nem csupán a német filológia területéről, még egy olyan testvérpárt találnunk, akik élete és tudományos munkássága egyaránt ilyen szorosan összefonódott.” (Jakob és Wilhelm Grimm: Német mondák, Kalligram Kiadó, Pozsony 2009, A fordítók – Adamik Lajos és Márton László – utószava a könyvhöz 647. o.)

Fél évszázadon átívelő pályájukon a mesék és mondák gyűjteménye mellett a Német szótár lett legnagyobb, halálukon is messze túlmutató közös kezdeményezésük: a fivérek eredetileg hétkötetesre tervezik, de csak 1961-ben zárult le a 33. kötetével. Jacob emellett megírja a Német nyelvtant, amely a germán nyelvek történeti grammatikája és az indo-európai nyelvek összehasonlító tanulmányozásának alapműve, Wilhelm pedig a Német hősi mondák átfogó monográfiáját. Az indo-európai nyelvcsalád rokoni viszonyait kutatva kelta, latin, szláv és balti tanulmányokat folytatnak. Jacob 1848-ban képviselőként vesz részt az első szabadon választott német parlament munkájában. Az alapvető jogokhoz fűzött kiegészítése a két fivér politikai-szellemi hitvallásának tömör foglalata: „a német nép szabad emberek népe, és a német föld nem tűr meg szolgaságot. A leigázott idegeneket, akik rajta időznek, felszabadítja”. „Wilhelm úgy vallott, hogy „elmeél és tudományosság tekintetében mindenkor, mindig maga fölé helyezte” fivérét, Jacob pedig arról emlékezett meg, hogy Wilhelm „minden hozzájárulását pontosan körülhatárolta és kifejtette”, s valahányszor közösen végeztek valamit, öccse a „szelíd, tetszetős ábrázolás” dolgában mindannyiszor legyőzte. Öt évtizednyi munkásságuk alapján ma a német ókortudomány, a germán nyelvtudomány és a német filológia alapítóiként tartjuk számon a Grimm-testvéreket.” (uo. 648.o.)

Kiállításunkon a Grimm fivérek munkássága előtt tisztelegve, a testvéri szeretet jegyében művésztestvérek vesznek részt. Műfaji megkötés nem volt, tartalmi is csupán annyi, hogy a Grimm mesék közül olyat kellett készülő munkájukhoz felhasználni, amelyek testvérekről szólnak. A feldolgozott mesék: Hat hattyú, Széttáncolt cipellők, Jánoska és Margitka, Tizenkét fivér, A négy nagy tudományú fivér, Három fivér, Egyszemke, Kétszemke és Háromszemke

Participants: Kata Csató – Máté Csató, Anna Egyed – Péter Egyed, Christine Hohenbüchler – Irene Hohenbüchler, András Kállai – Henrik Kállai, Dunja Lazin – Igor Lazin, Ferenc Molnár – Sándor Rácmolnár, Bea Roskó – Roskó Gábor, Ákos Wëchter- Dénes Wächter

The Brothers Grimm became famous in Germany and later worldwide after their collection of fairy tales entitled Tales for Children and Families was first published in 1812. Our exhibition commemorates the 200th anniversary of this event.
„The life of the Brothers Grimm was full of need and penury, aid and exile, acceptance, fateful intellectual encounters and scientific acknowledgment, overshadowed by early deaths – Jacob outlived Wilhelm as well as his three other younger brothers, Carl, Ferdinand and Ludwig and their sister Charlotte. One out of Wilhelm’s four children, two out of Charlotte’s six children had died as babies; yet this double career of twin stars was altogether unprecedented, because it would be difficult to find another pair of siblings whose life and scientific work are so inseparably entwined.” (Jakob and Wilhelm Grimm: German Legends, Kalligram Publishing, Bratislava 2009, The afterword of the book by Lajos Adamik and László Márton, p. 647. )


Their career spanned half a century: in addition to the collection of tales and legends, their greatest joint endeavour that spanned well beyond their lifetime was the German Dictionary: the brothers had originally planned seven volumes, but the project ended only in 1961 with the 33rd volume. In addition to that, Jakob wrote German Grammatics, which is a fundamental work that compares the historical grammatics of German languages and indo-european languages; while Wilhelm wrote a comprehensive monography of German Heroic Legends. In 1848 Jakob became a member of the first freely elected German parliament.

„Due to their five-decade work we still consider the Brothers Grimm the founders of German ancient studies, lingustics and philology. ” (p. 648.)


With the participation of artist siblings, our exhibition honours the work of the Brothers Grimm. There were no generic constraints, while in terms of content, they had to take their pick from Grimm tales about siblings. The tales that served as their inspiration are Six Swans, The Worn-Out Dancing Shoes, Hansel and Gretel, Twelwe Brothers, The Four Clever Brothers, One-Eye, Two-Eyes and Three-Eyes.